Regulamin

W Centrum Diagnostyki i Terapii Optima przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z pracownikami ośrodka i respektują niniejszy regulamin.

Psychoterapeuta kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, psychoterapeuta poddaje swoją pracę także regularnym superwizjom.

Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (dzieci, młodzież), wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami.

Regulamin obowiązuje zarówno Pacjenta jaki psychoterapeutę.

 Psychoterapia

 • W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: psychoterapeutę i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie bądź pisemnie, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 • Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje diagnostyczne (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy. 
 • Dalsze spotkania po ustaleniu celów terapii oraz zaakceptowaniu kontraktu, noszą nazwę konsultacji terapeutycznych.
 • Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący wspólnie z Pacjentem uzgodni, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.
 • Sesja trwa 50 minut. W przypadku gdy Pacjent spóźnia się na sesję, to nie zostaje ona przedłużona.
 • Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem na stronie internetowej. Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę za konsultację zaraz po jej zakończeniu. W przypadku sesji odbywającej się za pośrednictwem internetu – płatność powinna odbyć się co najmniej na 1 dzień przed konsultacją przelewem na konto poradni.
 • Umówioną wcześniej konsultację lub sesję pacjent może odwołać nie ponosząc jej kosztu najpóźniej 48 godzin przed ustalonym terminem. W przypadku nieodwołania sesji bądź odwołania jej w czasie krótszym niż 48 godzin, Pacjent zostanie obciążony pełnym kosztem wizyty. W sytuacjach szczególnych terapeuta może odstąpić od pobrania opłaty.
 • Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy) psychoterapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty lub ośrodka, który zapewni Pacjentowi wymaganą pomoc.
 • Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania ochrony.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego.
 • Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej są wydawane na życzenie klientów, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania i w jakiej częstotliwości oraz w przypadku, gdy odbyły się przynajmniej trzy wizyty psychologiczne. W przypadku sporządzania opinii specjalista ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.

Badania psychologiczne:

 • Podczas umawianiu terminu badania psychologicznego wymagana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 50% kosztu badania.
 • Opłata jest zaliczana na poczet badania lub zwracana w przypadku odwołania wizyty co najmniej 24h przed terminem badania.
 • W przypadku nie zgłoszenia się na badanie, odwołania terminu wizyty w czasie krótszym niż 24h opłata nie podlega zwrotowi.
 • Opłatę można uiścić gotówką, przelewem lub kartą płatniczą. 
 • Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania Twoich danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań o kontakt na gliwice@centrumoptima.pl

Warunki świadczenia Usług psychologicznych i psychoterapeutycznych drogą elektroniczną

 • Usługi psychologiczne lub psychoterapeutyczne mogą być na życzenie i zamówienie pacjenta świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Skype.
 • Zamówienie takiej usługi jest możliwe poprzez kontakt z sekretariatem pod nr telefonu 506 75 75 72 lub mailowo biuro@centrumoptima.pl
 • Konsultacja jest płatna z góry na konto Poradni IBAN: PL29 1870 1045 2078 1062 0799 0001 SWIFT/BIC: NESBPLPW, w tytule proszę podać imię i nazwisko terapeuty, datę i godzinę wizyty.
 • Cena za konsultację online jest równa normalnej cenie wizyty.